Master tusgaru shamisen player Miho Kurachi (Photo: Kaz Majima)