Master taiko drummer PJ Hirabayashi (Courtesy of San Jose Taiko)


Master taiko drummer PJ Hirabayashi (Courtesy of San Jose Taiko)
Caption: 

Master taiko drummer and San Jose Taiko co-founder PJ Hirabayashi.  Courtesy of San Jose Taiko