Master erhu musician Xiaofeng Zhang (Jim Block, 2010)


Master erhu musician Xiaofeng Zhang (Jim Block, 2010)
Caption: 

Master erhu musician Xiaofeng Zhang.  Jim Block, 2010