Master Carnatic vocalist Jayashree Varadarajan (Photo courtesy of Jayashree Varadarajan)