Master bharata natyam dancer Ramya Harishankar (Courtesy of Ramya Harishankar)